اخبار

نمرات زبان ارشد علوم پزشکی تهران

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۱۳ آذر ۱۳۹۶

نام و نام خانوادگی

اعلام نمرات از100

غزاله رزاقی

80

زهرا فیل سرایی

30

مریم بهادر

70

نرجس شمس

70

اکرم عبدالهی

80

سوگند مهتاب پور

60

زکیه ایزدی

80

کاملیا آرامیان فر

70

مجید مرادی

70

زیبا آتشباری

80

خانم جمالی راد

60

اسراء خلیلی

80

کوروش اذری

80

مهناز اسدی

50

آتنا محمدنژاد

50

الناز دانشوری

70

مریم رسول خمینی

40

سالومه طهماسبی

40

ساینا چگینی

30

 
منبع: ارشد علوم پزشکی