اخبار

پاسخنامه سوالات ارشد پزشکی 1397

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴ تیر ۱۳۹۷

با سلام پاسخنامه سوالات ارشد علوم پزشکی سال 1397 بر روی کانال استاد تقی زاده قرار گرفت. @Englishformaandphd

پاسخنامه تستهای ارشد وزارت بهداشت 1397

منبع: تستهای ارشد وزارت بهداشت 1397