اخبار

نمرات آزمون زبان MSRT, MHLE , EPT زبان دکتری، زبان ارشد

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

.سعیده عدالتی نیک 100

2. محمدرضا سلیم 93.3

3.مصطفی علیزاده 93.3

4.نگین کوثری 86.6

5. نوید یزدان بخش 86.6

6. ربابه یوسف زاده 86.6

7. ریحانه خواجه پور 86.6

8.مرضیه واعظی مقدم 86.6

9. ناهید تاجور 73.3

10.حسین یاسینی 73.3

11. امید نصرالهی 73.3

12. انسیه امیدخدا 66.6

. سیما آرزومند 100
2. زینت هراتی 100
3. فریبا رحمانی 100
4. فاطمه سلمانی 100
5. آزیتا دانشفر 100
6.هما حیدری 100
7.فاطمه میری 100
8. آسیه عطایی 100
9. محمدرضا ناظمی 100
10. نوید ناطقی 100
11. اکبر عقیقی 100
12. نوید عقیقی 100
13. عبدالرضا نارویی 100
14. محمد نصیری 100
15. پرهام پراگومی 100
16.زهرا عصمتی 100
17. مریم یاوری 90
18. سارا جوانمردی 90
19.مهدی ناصری 90
20. آمنه ابراهیمی 80
21.مهدی پاینده 80
22. مارال رضوی 80
23. محمدابراهیم صفری 80
24. مهسا محمدزاده 70
25. سمیرا پیروی 70
26.حسن یاسینی 70
27. منصوره سجادی 60

منبع: زبان دکتری زبان ارشد