اخبار

نمرات آزمون زبان دکتری روانشناسی

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

نمرات زبان دکتری روانشناسی

نمرات زبان دکتری روانشناسی پنجشنبه 18 مرداد 1397

مهناز کهریزه 100%

المیرا خلیل زاده  80%

الهام صحرا نوری  70%

رودابه مویدی  20%

لیلا ترابی  70%

معصومه شکری  100%

یاسمن نکونام  90%

زهرا خلوصی  70%

الهه شعبانی  100%

نوشین کیان چهر  90%

سمانه امیری  100%

سالومه طهماسبی  90%

فاطمه حسینی تبار  90%

زهرا کریمی  90%

نیلوفر سلمانی  100%

فرزانه مردانی  80%

حسین عظیمی  60%

 

منبع: زبان دکتری