اخبار

نمرات زبان دکتری روانشناسی

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۴ شهریور ۱۳۹۷

نمرات دکتری روانشناسی

شعبانی  90%

سمانه امیری  100%

المیرا خلیل زاده   90%

افسانه ....  80%

رودابه مویدی  20%

فرازنه مردانی  70%

حسین گلرخی  40%

فاطمه حسینی تبار  80%

زهرا کریمی  100%

سالومه طهماسبی  100%

زهرا خلوصی  100%

یاسمن نکونام  100%

نیلوفر سلمانی  100%

لیلا ترابی  70%

معصومه تشکری  80%

مهناز کهریزه  90%

سمیرا قباخلو  30%

رویا کاظمی  70%

نصیرلو  20%

شهره تی تی دژ 80%