اخبار

پاسخنامه تستهای زبان دکتری 1397

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۶ اسفند ۱۳۹۷

پاسخنامه دکتری 97

زبان دکتری 97

1. When ……………..for the finest, freshest ingredients, always purchase organic meats, vegetables, and condiments when possible.

1-are shopping

2-shopping

3-to shop

4-it is shopped

1- گزینه 2. هنگام خرید بهترین و تازه ترین مواد، در صورت امکان همیشه ادویه و سبزی و گوشت ارگانیک بخرید.

لطفا به نکات طلایی مراجعه کنید. اگر خاطرتون باشه اونجا تفاوت while , when  را توضیح دادیم.چقدر تاکید کردیم بر نکات طلایی کانال!!

یادتون باشه در کلاس هم راجع به این دو تا بحث کردیم. بنابراین گزینه shopping درسته

2. Knowing that we have left the world ............................ it is the essence of self-worth and real happiness.

1-you found in a little better than

2-where you find alittle better than

3-is alittle better than you found in

4-a little better than we found

 2. گزینه 4. دانستن اینکه ما از دنیا(چیز) بهتری از آنچه که بوده بجای گذاشته ایم پایه ی ارزش فردی و شادی واقعی است.

  در وهله ی اول با معنی سریع تست متوجه میشیم که گزینه 1و2 نمیتواند درست باشد چرا؟ بخاطر حرف اضافه than  چون میشود بهتر از آن. بهتر از چی؟! گزینه 3 هم رد میشه چون میگه بجای گذاشته ایم دنیا را هست!!

حالا چرا گزینه 4 درسته ؟ چون بلافاصله بعد از جای خالی مفعول داریم ما یافیتیم آن را

3. The longest hiccups on record was by an American farmer .................... persisted from 1922 to 1987.

1-with hiccups

2-who hiccuped

3-whose hiccups

4-that his hiccups

3.گزینه 3 طولانی ترین سکسکه ی ثبت شده بوسیله ی یک کشاورز آمریکایی است که سکسکه هایش از 1922 تا 1987 طول کشید.

کاربرد ضمیر موصول whose را یادتونه بچه ها؟ دو طرفش چی میومد؟اولی مالک دومی مورد مالکیت.

4. Everyone has his or her own mode, ........... one wants to meditate in order to be dynamic and transformed in the Divine Force one needs to be diligent and sincere.

1-but if

2-despite the fact

3-although

4-however when

4- گزینه 1. هر کسی حالت خاص خودش را دارد اما اگر کسی بخواهد بمنظور پویایی و جذب در نیروی الهی خود را متعادل سازد فرد باید سختکوش و بی ریا باشد.

همه ی گزینه ها بجز گزینه 1 بدلایل آشکار رد می شوند. گزینه 2 غلط است چون باید یک that بعد از آن باشد کما اینکه در یک جمله دو ربط وجود دارد که نمیشود. گزینه 3 غلط است چون از لحاظ معنایی اصلا نشان دهنده ی تضاد بین دو جمله نیست. گزینه 4 هم علاوه بر اینکه از لحاظ معنایی به جمله نمی آید بعد آن هم باید کاما بیاید.

5. Research in the field of linguistics has shown that the higher up the social or management ladder a person is, ................... to communicate in words and phrases.

1-he is better able

2-he has better ability

3-better able he is

4-the better able he is

5. گزینه 4. اظهر من الشمس است. ساختار تفضیلی دوگانه. یادتونه تو کلاس این جمله را گفتیم :

 The better you study, the better you understand

6. Those kinds of dreams, ............................., are the most potent source of motivation I know.

1-the dreams that fill their mind with purposeful energy

2-that are the dreams to fill their minds with purposeful energy

3-with purpoeful energy to fill their minds

4-those with purposeful energy fill their minds

6. گزینه 1.آن نوع رویاها ، رویاهایی که ذهن آنها را پر از انرژی هدفدار میکند، نیرومند ترین منبع انگیزشی هستند که من میشناسم.

گزینه 2 را سر تیر کنار میگذاریم(جن و بسم الله)

مگر اینجا این عبارت بدل نیست؟ بین دو تا کاما نیامده؟ خب باید یک جمله ی کامل باشد.

7- suppose, for example, that an internal report of a large company become public, and it states that the average employee arrives late for work………

1-5.3 percent of the time

2-for 5.3 percentage of time

3-5.3 percents of time

4-with 5.3 pecentage of time

7- گزینه 1. فرض کنید برای مثال که یک گزارش داخلی از یک شرکت عمومی بشه و اون بیان میکند که کارمندان میانی دیر سر کار میرسند.

گزینه 1 صحیح است. اگر یادتون باشه تو کلاس نکته و تست هم به این تست برخورد کرده بودیم.تست سال قبل هم بوده. یادتون باشه گفتیم percentage  با عدد نمیاد و percent   هم جمع بسته نمیشه.

8- children don,t need to have a lot of mony spent on them. What they do need is priceless: your time, patience,…………….

1-comfort and to be loved

2-to have comfort and to be loved

3-comfort and love

4-have comfort and love

8-   گزینه 3. کودکان نیاز به پول زیادی ندارند که برای آنها خرج شود. آنچه که آنها نیاز دارند بی قیمت است: وقت شما، صبوری و عشق (شما).

واضح و مبرهن است که بایستی پارالل رعایت شود. بی هیچ دغدغه ای مث بچه ی آدم گزینه 3 را میزنیم.

@englishformaandphd

منبع: کانال تلگرام استاد تقی زاده