اخبار

نمرات زبان عمومی ارشد و دکتری جمعه صبح 7 مرداد کد B

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۸ شهریور ۱۳۹۳
کد B  NAME GRADE مهسا افشین 18 هاجر  نوریان 16 علی باقری 16 مائده مطهری زاده 12 طیبه …


نمرات زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری جمعه صبح 7 مرداد کد A

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۸ شهریور ۱۳۹۳
کد A NAME GRADE ارسلان ابوطالبی 20 لیلا قربانی 20 میثم باکری 16 فرامرز رضایی 16 سید …
منبع: مرجع زبان عمومی ارشد و دکتری


زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری جمعه عصر31 مرداد

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۴ شهریور ۱۳۹۳
NAME GRADE جهانبخش رهنما 15 مصطفی کا ظم زاده 15 مهدی  برین 13 محمد قنبرزاده افروزی 12 فاطمه …
منبع: مرجع زبان عمومی ارشد و دکتری


زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری جمعه صبح 31 مرداد کد B

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۴ شهریور ۱۳۹۳
کد B  NAME GRADE حمیرا امینی 10 مهسا افشین 10 برارپور 8 عفت کاظمی 8 مائده مطهری …
منبع: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری


زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری جمعه صبح 31 مرداد کد A

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۴ شهریور ۱۳۹۳
کد A NAME GRADE ارسلان ابوطالبی 15 میثم باکری 15 لیلا قربانی 16 سمیرا ضیایی …
منبع: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری


لیست نمره آزمون زبان عمومی کارشناسی ارشد پنج شنبه 30 مرداد کد A

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۲ شهریور ۱۳۹۳
آزمون زبان 5/30 /1393                                                         کد A نام ونام …
منبع: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری


لیست نمره آزمون زبان عمومی کارشناسی ارشد پنج شنبه 30 مرداد کد C

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۲ شهریور ۱۳۹۳
آزمون زبان 1393/5/30                                          کد C نمره نام و نام خانوادگی نمره2 نام و نام …
منبع: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری


لیست نمره آزمون زبان عمومی کارشناسی ارشد پنج شنبه 30 مرداد کد B

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۲ شهریور ۱۳۹۳
آزمون زبان 1393/5/30                                                        کد B نام ونام …
منبع: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری


نمرات زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری جمعه عصر 24 مرداد

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۲۸ مرداد ۱۳۹۳
مهدی برین 16 زهرا قاسمی 15 جهانبخش رهنما 15 محمد قنبرزاده افروزی 15 امیر محمدجانی 14 مهرنوش …
منبع: مرجع زبان عمومی ارشد و دکتری